جستجو در سایت

APC

تجهیزات یوپی اس ، کولینگ ، رک و سنسورهای دیتاسنتر

راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتریراهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتریراهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتریراهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری راهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتریراهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتریراهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتریراهکارهای تست و آنالیز شبکه های کامپیوتری

رک های ای پی سی مطابق ، استاندارد های دیتا سنتر با استحکام بالا ساخته شده و همچنین این رک ها دارای درب جلو و عقب توری و درب های بغل آن قابلیت باز و بسته شدن را دارا می باشد و عمق رک ها قابل ها تغییر بوده و دارای دو مدل کلی با مشخصات ذیل می باشد .

بیشتر

RACKS AND ACCESSORIES

Power Distribution

SECURITY AND ENVIRONMENTAL MONITORING

COOLING